Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KUŹNI RACIBORSKIEJ

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności za realizowane zadania.
 2. Graficzny obraz organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o MOPS rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. Na czele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

II. Podstawa prawna działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Statut MOPS, przyjęty uchwałą nr XVII/141/2000 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.
 2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).
 4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz 2255 z późn. zm.)
 5. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 124 z późn. zm.).
 6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

III. Zadania i cele realizowane przez MOPS

 1. MOPS jest bezpośrednim wykonawcą zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 2. MOPS wykonuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone.
 3. Celem działania MOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 4. Pomoc społeczna przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

IV. Zasady organizacji i podział kompetencji

1. Strukturę organizacyjną MOPS, uwzględniając podział zadań i kompetencji tworzą:
1.1. Dyrektor MOPS.
1.2. Główny Księgowy.
1.3. Stanowiska ds. pomocy środowiskowej.
1.4. Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.
1.5. Stanowiska ds. administracyjnych i księgowych.
1.6. Stanowiska obsługi.

2. Dyrektor MOPS organizuje, koordynuje , nadzoruje i odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych MOPS.

3. Z upoważnienia Burmistrza Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach o przyznaniu lub odmowie świadczeń.

4. Do zadań i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
4.1. terminowa realizacja zadań jednostki,
4.2. rozdział środków związanych z realizacją zadań i kontrola ich wykorzystania,
4.3. czuwanie nad zgodnością podejmowanych działań z prawem,
4.4. ochrona informacji i danych gromadzonych w związku z realizacją wykonywanych zadań,
4.5. zapewnienie właściwej jakości realizowanych zadań,
4.6. tworzenie i doskonalenie procedur działania,
4.7. podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z działalnością podległej jednostki,
4.8. przedkładanie Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań finansowych z działalności oraz planów finansowych na kolejny rok budżetowy,
4.9. reprezentowanie MOPS na zewnątrz,
4.10. realizacja obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

5. Główny Księgowy jest samodzielnym organizatorem, koordynatorem i realizatorem zagadnień związanych z bieżącą rejestracją finansową i rzeczową działalności MOPS, odpowiedzialnym za prawidłowość i rzetelność wszystkich operacji finansowych.

6. W szczególności Główny Księgowy realizuje, nadzoruje i odpowiada za:
6.1. prowadzenie rachunkowości w MOPS,
6.2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6.3. dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
6.4. dokonywanie kontroli rzetelności dokumentów finansowych,
6.5. prowadzenie ewidencji i księgowości wszystkich składników majątku trwałego i wyposażenia,
6.6. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych na stanowiskach finansowo-księgowych.

7. Pracownicy ds. pomocy środowiskowej wypełniają następujące zadania:
7.1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
7.2. wykonywanie pracy socjalnej,
7.3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
7.4. udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,
7.5. pełnienie usług opiekuńczych.

8. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych wypełniają następujące zadania:
8.1. zbieranie wniosków o świadczenia rodzinne i kontrola prawidłowości ich wypełnienia,
8.2. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,
8.3. realizacja wypłat świadczeń rodzinnych,
8.4. przeprowadzanie wywiadów kontrolnych przyznanych świadczeń,
8.5. archiwizowanie dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

9. Pracownicy ds. administracyjnych i księgowości wypełniają następujące zadania:
9.1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników MOPS,
9.2. terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników, naliczanie składek, emerytur i rent,
9.3. realizacja prac związanych z podatkiem od osób fizycznych,
9.4. gospodarka funduszem świadczeń socjalnych,
9.5. prowadzenie spraw bhp i p.poż.
9.6. prowadzenie sekretariatu MOPS,
9.7. prowadzenie archiwum MOPS,
9.8. prowadzenie spraw gospodarczych i zaopatrzenia,
9.9. prowadzenie kasy i przygotowywanie dokumentów z tytułu obrotu pieniężnego,
9.10. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej związanej w realizacją zadań wykonywanych przez MOPS.

10. Pracownicy obsługi wypełniają następujące zadania:
10.1. utrzymanie porządku i czystości na terenie budynku oraz jego obejścia,
10.2. wykonywanie prac związanych z ogrzewaniem budynku oraz utrzymaniem instalacji grzewczej,
10.3. wykonywanie drobnych prac remontowych i transportowych.

11. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk ustala Dyrektor MOPS.
12. Dyrektora MOPS w czasie nieobecności zastępuje Pracownik Socjalny – Zastępca Dyrektora.
13. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
14. W zakresie realizacji swoich zadań MOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, jednostkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami i instytucjami.

V. Finansowanie i nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 1. Nadzór nad działalnością merytoryczna i finansową MOPS sprawuje Dyrektor.
 2. MOPS otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz z budżetu Gminy na realizację zadań własnych.
 3. MOPS może otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.
 4. MOPS realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę, a realizując zadania własne gminy, ustaleniami Burmistrza.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Dyrektora MOPS.
 2. Regulamin zostaje wprowadzony do stosowania zarządzeniem Dyrektora MOPS.
 3. Treść regulaminu zostaje podana do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.