Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej (1 etat)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej (1 etat)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Powstańców 15

zatrudni na stanowisko urzędnicze: Kierownika (Z-cę Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej  (1 etat).

Do głównych obowiązków Kierownika Referatu będzie należało:

 1. realizacja zadań zawartych w ustawach: o pomocy społecznej, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o karcie dużej rodziny,
 2. nadzór, kontrola i kierowanie referatem pomocy środowiskowej,
 3. organizacja pracy podległych pracowników a w szczególności pracowników socjalnych, asystentów rodziny i opiekunek środowiskowych,
 4. kontrola merytoryczna i formalna przeprowadzanych wywiadów środowiskowych,  kontraktów socjalnych oraz decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń,
 5. nadzór i kontrola postępowania administracyjnego dotyczącego spraw referatu oraz podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń.
 6. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych osobowych na stanowiskach referatu pomocy środowiskowej,
 7. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników MOPS,
 8. współpraca i wymiana informacji z jednostkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 9. prowadzenie planowania i sprawozdawczości w sprawach dotyczących referatu,
 10. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych a także przepisów o ochronie danych osobowych.
 11. Zastępstwo Dyrektora MOPS w czasie jego nieobecności.

Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe magisterskie i specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 6. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej.
 7. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania MS Office
 8. Znajomość Ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.
 9. Zdolności organizacyjne i kierownicze.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

Wymagania pożądane:

1.         Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.

2.         Studia podyplomowe w zakresie zarządzania pomocą społeczną lub administracji publicznej.

3.         Znajomość regulacji prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych.

4.         Znajomość systemów informatycznych dotyczących obsługi świadczeń oraz sprawozdawczości.

5.         Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa samorządu terytorialnego.

6.         Znajomość procedur administracyjnych.

7.         Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy charakteru:

sumienność, dokładność, bezkonfliktowość, odporność na stres, stanowczość, umiejętności organizacyjne i podejmowania decyzji.

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku przy ul. Powstańców 15 w Kuźni Raciborskiej. Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie MOPS, praca kontrolna pracowników w terenie, sporadyczne wyjazdy służbowe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem).

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy), wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie).

5. Oświadczenia kandydata (zgodnie z załączonym wzorem):

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych);

- o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych kandydata zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 29 października 2018 r. do godz. 14:00 w pokoju nr 3 na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej, adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Powstańców 15; bądź listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór – Kierownik Referatu Pomocy Środowiskowej”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032-419-10-73 wew. 26 lub 21. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej oraz na stronie internetowej MOPS www.mops-kuznia.pl

Inne informacje:

1.   Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,

2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

                                                                                              Dyrektor MOPS

                                                                                       /-/  mgr Zbigniew Grygier

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
OŚWIADCZENIA